About / Sobre Rarebirdspain blog

Rarebirdspain.blogspot.com és un blog integrat en el conjunt del sistema d'informació ornitològica associat a la web Rare Birds in Spain i el seu autor, Ricard Gutiérrez. Tracta de notícies diverses sobre l'avifauna rara de l'estat espanyol així com temes d'interès ornitològic: observacions d'interès, taxonomia, notícies lligades a la web, participació, artícles rellevants, siguin propis o forans.

Rarebirdspain.blogspot.com es un blog integrado en el conjunto del sistema de información ornitológica asociado a la web Rare Birds in Spain y su autor, Ricard Gutiérrez. Trata de noticias diversas sobre la avifauna del estado español así como temas de interés ornitológico: observaciones de interés, taxonomía, noticias ligadas a la web, participación, artículos relevantes, sean propios o foráneos.


Rarebirdspain.blogspot.com is a blog linked to the overall system of ornithological information associated with the Web Rare Birds in Spain and its author, Ricard Gutierrez. Covers news about various rare birds from Spain and ornithological interest topics: interesting sightings, taxonomy, news related to the website,, public participation, comments or articles with relevant interest, regardless its author.Altres projectes / Otros proyectos / Other projects

 

 Ricard Gutiérrez    gutarb @ hotmail.com

No hay comentarios: